در باره خودم

به نام خداوند جان و خرد

من عباسعلی خادمی هستم. سن خود را نمی گویم ولی در تهران - ایران بدنیا آمده ام. هم اکنون نیز به همراه اعضای خانواده ام (عطیه محمدی ؛ امیرحسین ؛ علیرضا ) در این دیار ( تورنتو - اونتاریو - کانادا ) مشغول به زندگی هستم.

 

      

  Remarks :  
You can send your messages to :  Ali  at Khademi dot com , a_khademi at yahoo dot com
  Need to send secure E-Mail? It is easy. Just use my PGP Key.
You can also obtain it from
certserver.pgp.com. Search for "Ali Khademi"
PGP Key Page
  You can reach me at the following addresses : Canada : 23 Camellia Drive, Richmond Hill, L4B 4H5, ON

Iran : P.O.Box 16765-617 , Tehran

  Yahoo Home Page :

www.geocities.com/a_khademi

  Google Home Page :

http://abbasali.khademi.googlepages.com/

  Phone :( 24 * 7 in week, you can leave a message or send a fax ) +1-(905)882-2345
  My Cell phone: +1-(416)902-7702
  My wife's Cell phone: +1-(416)625-6789
  This page is posted at : 2011-04-28 10:44